Currently browsing tag

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโลกเป็นความท้าทายที่สำคัญที่เราจะได้พบในการดำเนินธุรกิจในแต่ละวัน

การที่จะแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในระดับโลก สิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งคือการผสานความรู้ความเข้าใจของผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกให้เป็นหนึ่งเดียว กลุ่มบริษัทคุมองมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาบุคลากรผู้ซึ่งจะมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม ด้วยเหตุนี้ กลุ่มบริษัทคุมองจึงเชื่อมั่นว่าหนึ่งในคุณค่าที่แท้จริงของคุมอง คือการแสดงความรับผิดชอบและถือเป็นภาระหน้าที่ที่จะช่วยแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในระดับโลก การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโลกเป็นความท้าทายที่สำคัญที่เราจะได้พบในการดำเนินธุรกิจในแต่ละวัน เราจะประสานวิสัยทัศน์ของการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาธุรกิจ และจะปฏิบัติงานบนหลักพื้นฐานของการปกป้องโลกและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน เพื่อคนรุ่นปัจจุบันและคนรุ่นหลังต่อไป ภาคธุรกิจนับเป็นภาคีที่สำคัญต่อการจัดการสิ่งแวดล้อม เนื่องจากเกี่ยวข้องทั้งในแง่ของการเป็นผู้ใช้ทรัพยากรธรรมชาติในการผลิตและให้บริการ และการเป็นผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ตามห่วงโซ่อุปทาน (supply chain) ภาคธุรกิจจึงมีบทบาทนำพาประเทศไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยในการดำเนินงานของภาคธุรกิจควรมียุทธศาสตร์ที่สำคัญ ดังนี้ การผลิต เดิมธุรกิจมองประเด็นสิ่งแวดล้อมเพียงในรูปของขยะมูลฝอย น้ำเสีย ฝุ่น ควันดำ ฯลฯ และเป็นหน้าที่ของภาครัฐที่จะต้องเข้ามาจัดการในภาพรวม ดังนั้นการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมภายในองค์กรจึงเป็น การบำบัดที่ปลายท่อ เพียงเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายของภาครัฐที่ขณะนั้นมีลักษณะแบบ การสั่งการและควบคุม ผู้ประกอบการธุรกิจมักคิดว่าการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมเป็นภาระและเป็นหน่วยที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย ดังนั้นจึงมองประเด็นนี้ในเชิงลบและมักละเลยหรือไม่ให้ความสำคัญ หรือถ้าให้-ก็เป็นลำดับสุดท้าย นับแต่การประกาศใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 เป็นต้นมา ภาครัฐได้ปรับเปลี่ยนแนวความคิดในการจัดการภาคธุรกิจอุตสาหกรรมจาก “การสั่งการและควบคุม” เป็น “การกำกับและดูแล” และ “การป้องกันการเกิดมลพิษ” และได้นำเครื่องมือการจัดการสิ่งแวดล้อมรูปแบบใหม่ๆ เสนอต่อภาคธุรกิจ เช่น เทคโนโลยีสะอาด หรือระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ส่งผลให้ภาคธุรกิจเริ่มหันมามีมุมมองใหม่ต่อสิ่งแวดล้อมว่าไม่ใช่เรื่องมลพิษเท่านั้น ธุรกิจเริ่มเข้าใจถึงความเชื่อมโยงระหว่างต้นทุนการผลิตกับต้นทุนด้านสิ่งแวดล้อม …