Currently browsing tag

สภาพแวดล้อม

แนวทางการฟื้นฟูสภาพแวดล้อม

มนุษย์ได้นำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ประโยชน์เป็นอย่างมาก โดยไม่มีการทดแทน ทำให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมทำให้รัฐบาลเล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงเริ่มมีการอนุรักษ์ และร่วมกันฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมให้ดำรงอยู่ในสภาพที่ดี ลดปัญหาธรรมชาติเสื่อมโทรม เพื่อให้ธรรมชาติคงอยู่ โดยรัฐเริ่มฟื้นฟูตามแนวพื้นที่ป่าชายเลน และทำการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมองเห็นถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ ทางด้านกองทัพเรือได้จัดทำโครงการอนุรักษ์และพัฒนาสภาพแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง และดำเนินงานตามโครงการดังกล่าว ดังนี้ 1.การเก็บสิ่งปฏิกูลใต้น้ำและชายฝั่งทะเล บริเวณ จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด จังหวัดสงขลา จังหวัดพังงา 2.เชิญชวนและขอความร่วมมือจากประชาชน ส่วนราชการต่าง ๆ สถานศึกษา และหน่วยงานภาคเอกชนทำความสะอาดและเก็บสิ่งปฏิกูลชายฝั่งทะเลบริเวณจังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรีจังหวัดตราด จังหวัดสงขลา จังหวัดพังงา ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางทะเล และมีการทิ้งสิ่งปฏิกูลทำให้เกิดความสกปรก และเกิดสภาพเสื่อมโทรมขึ้น โดยขอบเขตที่จะดำเนินการจะกำหนดตามลักษณะของสถานที่นั้น ๆ 3.เชิญชวน และขอความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ชมรมดำน้ำ ทำความสะอาดเก็บสิ่งปฏิกูลใต้น้ำ เก็บซากอวน บริเวณเกาะคราม และบริเวณเกาะแสมสาร 4.เวลาดำเนินการ จะพิจารณาตามความเหมาะสม ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลาของโครงการ ฯ โดยเน้นหนัก ในห้วงระยะเวลาที่มีนักท่องเที่ยว จำนวนมาก 5.ขอความร่วมมือจากสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล …