Currently browsing tag

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

การศึกษาต่อในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ในการศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเป็นสาขาวิชาที่น่าสนใจในอนาคต เพราะนอกจากจะช่วยในด้านการทำงานยังช่วยให้เข้าใจเรื่องรอบตัว สาขาวิชานี้เป็นสาขาที่น่าสนใจที่กำลังจะเติบโตในยุคปัจจุบัน เนื่องจากประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมได้กลายมาเป็นประเด็นสำคัญ ที่เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล เช่นการแก้ไขปัญหาโลกร้อน ประเด็นด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน และปัญหาในการขาดแคลนทรัพยากรของโลก ซึ่งเป็นผลกระทบที่สำคัญของวงการธุรกิจ สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเป็นสาขาที่ครอบคลุมในวิชาฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา และยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ดีอีกด้วย โดยมีเป้าหมายเพื่อการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมรอบตัวและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่โลกต้องเผชิญ ผู้ที่ประกอบอาชีพนี้จะต้องจัดการให้มีการใช้ทรัพยากรให้น้อยที่สุดและเกิดประโยชน์มากที่สุด เพื่อช่วยรักษาทรัพยากรโลกให้มีความมั่นคงสมบูรณ์เท่าที่จะทำได้ ผู้ที่ประกอบอาชีพนี้จะจำแนกการแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความท้าทายกับสิ่งแวดล้อมที่ต้องเผชิญ หัวข้อที่เรียนนั้นจะครอบคลุมวิชาหลายแขนง เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจถึงสภาวะของโลกในปัจจุบัน ทางด้านผู้เรียนเองต้องมีความสนใจในวิชาวิทยาศาสตร์ และตระหนักในปัญหาสิ่งแวดล้อม และสามารถแก้ไขปัญหาพัฒนาให้เกิดผลดีต่อโลก นอกจากความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์แล้ว ผู้เรียนต้องมีทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ และมีอุปนิสัยชอบใช้ชีวิตกลางแจ้ง มีความกระตือรือร้น และมีการบริหารจัดการงานที่ดีได้ด้วยตนเอง ในปัจจุบันผู้คนส่วนใหญ่เริ่มเล็งเห็นความสำคัญของปัญหาโลกร้อนมากขึ้น ภาคธุรกิจเองจึงต้องระมัดระวังไม่ให้การผลิตสินค้าของตนส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม นักศึกษาที่จบไปสามารถทำงานให้กับบริษัทต่างๆเพื่อเป็นคนคิดแนวทางในการอนุรักษ์โลก เป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์ให้กับบุคคลภายนอกได้ทราบ หรือทำงานให้กับภาครัฐ เช่น หน่วยงานอนุรักษ์ธรรมชาติ, สำนักสิ่งแวดล้อม, หน่วยงานบริการสาธารณสุขชุมชน และหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆ หรือหากไม่ต้องการทำงานในบริษัทก็สามารถเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นได้ ในสายอาชีพนี้ยังได้เดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ ไม่จำเป็นต้องใช้ชีวิตอยู่ในออฟฟิศเพียงอย่างเดียว สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาทางด้านนี้ ยังสามารถหางานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เรียนมา อีกทั้งหน่วยงานต่างๆมีความต้องการบุคลากรที่จบทางด้านนี้มากขึ้น จึงนับเป็นสาขาวิชาที่น่าสนใจวิชาหนึ่งเรียนทีเดียว