Currently browsing tag

ทรัพยากรธรรมชาติ

มุ่งมั่นพัฒนาและรักษาสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกับการดำเนินธุรกิจ

ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง ที่ทุกหน่วยในสังคมจะต้องระดมความร่วมมือเข้ามาช่วยกันฟื้นฟู คือ ผืนป่า ซึ่งผืนป่าในประเทศไทยนั้นเป็นป่าที่มีความสำคัญมาก เนื่องจากเป็นป่าที่อยู่ในระบบนิเวศแบบป่าเขตร้อน ทำให้มีความสลับซับซ้อนและมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง เป็นป่าที่มีอยู่เพียง 7% ของพื้นดินทั้งหมดบนโลกเท่านั้น ปัจจุบันป่าเขตร้อนทั่วโลกต่างตกอยู่ในสภาพเสื่อมโทรมและเป็นปัญหาใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อสมดุลระบบนิเวศของโลก การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานถือเป็นภารกิจสำคัญของเรา เราจึงมุ่งมั่นพัฒนาและรักษาสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกับการดำเนินธุรกิจของเราตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เพื่อสนับสนุนโครงการด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและปลูกจิตสำนึกที่ดีให้แก่เยาวชนในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและรู้คุณค่าของทรัพยากรในโรงเรียนทั่วประเทศ ความหลากหลายทางชีวภาพให้กับผืนป่าในเมืองไทย โดยร่วมมือกับชุมชนนับพันชุมชนพลิกฟื้นผืนป่าเสื่อมโทรมกว่าล้านไร่คืนกลับความสมดุลและเป็นส่วนหนึ่งในการทำหน้าที่ป้องกันภัยธรรมชาติอันเกิดจากความแปรปรวนของสภาวะอากาศโลกซึ่งส่งผลกระทบเป็นวงจรลูกโซ่ ความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติทุกชนิดย่อมขึ้นอยู่กับผู้ดูแลรักษา โดยเฉพาะชุมชนในพื้นที่สามารถเป็นกำลังสำคัญในการดูแล ปกป้อง ทรัพยากรธรรมชาติเหล่านั้น หากได้รับความรู้ ความเข้าใจ ได้ทราบข้อมูลที่สำคัญอันจะกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกหวงแหนทรัพยากรในชุมชน กิจกรรมของมนุษย์ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 1. กิจกรรมทางด้านอุตสหกรรม โดยไม่มีการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม มีการนำใช้ทรัพยากรธรรมชาติมากมาย และก่อให้เกิดมลพิษ ต่อสิ่งแวดล้อม เช่น อุตสาหกรรมเหมืองแร่ มีการเปิดหน้าดิน ก่อให้เกิดปัญหาการชะล้าง พังทลายของดิน และปัญหาน้ำทิ้ง จากเหมืองลงสู่แหล่งน้ำ ก่อให้เกิดพลพิษทางน้ำ 2. กิจกรรมทางการเกษตร เช่น มีการใช้ยาฆ่าแมลง เพื่อเพิ่มผลผลิต ส่งผลให้เกิดอันตราย ต่อสิ่งแวดล้อม และสุขภาพอนามัยของมนุษย์ เนื่องจากมีการสะสมสารพิษ ไว้ในร่างกายของสิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดอันตราย …