Currently browsing tag

การร้องเรียน

ปัญหามลพิษด้านกลิ่นเหม็นที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม

สิ่งแวดล้อมต่างๆมีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ มนุษย์จำเป็นต้องใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้มากมาย แต่การใช้ประโยชน์โดยไม่คำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นทำให้เกิดมลพิษขึ้นในสิ่งแวดล้อมนั้นๆ ซึ่งมลพิษทางสิ่งแวดล้อมเป็นสภาวะที่สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติถูกปะปนหรือปนเปื้อนด้วยสิ่งสกปรก สิ่งแปลกปลอม หรือสารมลพิษ ทำให้มีลักษณะหรือสมบัติแตกต่างไปจากเดิมหรือจากธรรมชาติ โดยเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เลวลง ยังผลให้ใช้ประโยชน์ได้น้อยหรือใช้ประโยชน์ไม่ได้เลย และมีผลเสียต่อสุขภาพ ปัจจุบันแหล่งอุตสาหกรรมต่างๆทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ที่กระจายอยู่ตามประเทศต่างๆทั่วโลก โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆเหล่านี้ส่วนใหญ่จะใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นพลังงาน รวมทั้งการใช้ยานพาหนะรถยนต์ประเภทต่างๆในการเดินทาง การขนส่งผลิตภัณฑ์สินค้า ซึ่งมีส่วนทำให้เกิดแก๊สพิษต่างๆที่ปล่อยออกมาจากโรงงานอุตสาหกรรมเหล่านั้น และจากยานพาหนะรถยนต์นับล้านๆคันทั่วโลก แก๊สพิษเหล่านี้นอกจากจะกระจายอยู่ตามแหล่งอุตสาหกรรม ตามถนนทั้งนอกเมืองและในเมืองใหญ่เมืองเล็กทั่วโลก นอกจากนี้แก๊สพิษเหล่านั้นยังลอยไปกับลมแพร่กระจายไปได้ไกลๆ ปัญหามลพิษที่เกิดจากอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ปัญหามลพิษด้านกลิ่นเหม็น มลพิษด้านฝุ่นละอองและเขม่าควัน น้ำเสีย เสียงรบกวน ของเสียอันตราย ขยะและสิ่งปฏิกูล และอื่นๆ ซึ่งเป็นปัญหามลพิษที่ได้รับการร้องเรียนมากที่สุดติดต่อกันในรอบหลายปีที่ผ่านมา คือ ปัญหามลพิษด้านกลิ่นเหม็น หากเกิดกรณีร้องเรียนเรื่องกลิ่นนั้นจะต้องมีแนวทางการดำเนินการสำรวจปัญหากลิ่นในชุมชนที่ถูกต้องและเป็นระบบ สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมในเมืองไทยใช้วิธีตรวจกลิ่นด้วยจมูก ซึ่งเป็นวิธีการที่จะมีผลบังคับใช้ทางกฎหมายเป็นประเทศที่ 2 ของโลก ถือว่าเป็นเรื่องใหม่ที่ใกล้ตัวมาก และเป็นการวัดด้วยความรู้สึกของคน คนแต่ละคนก็มีพื้นฐานในการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันการรับรู้กลิ่นย่อมแตกต่างกันแน่นอน จมูกมนุษย์มีข้อจำกัดในการรับรู้กลิ่นหลายประการ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการถ่ายทอดความรู้และเทคนิคที่จำเป็นในการเก็บตัวอย่างกลิ่นและตรวจวัดกลิ่นโดยการดมให้กับผู้เกี่ยวข้องให้มีความเข้าใจสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อลดปัญหาและข้อขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต