ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เป็นเครื่องมือสำคัญในการศึกษาสิ่งแวดล้อม

การศึกษาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมได้เริ่มมาเป็นเวลานับร้อยๆ ปีแล้ว แต่สมัยก่อนไม่ได้เรียกว่าเป็นกาศึกษาสิ่งแวดล้อม แต่จะเป็นการศึกษาเฉพาะทาง เช่น การศึกษาทางภูมิศาสตร์ วนศาสตร์ เกษตรศาสตร์ สาธารณสุข ฯลฯ แต่ด้วยเหตุที่มีการเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมและมีผลกระทบต่อมนุษย์ จึงมีการพัฒนารูปแบบการศึกษาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมขึ้น แต่แนวทางในการศึกษาจะต้องใช้ความรู้หลายๆด้าน มาผสมผสานกันเพื่อก่อให้เกิดหลักการท่ีสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อม ดังนั้นการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมจึงต้องอาศัยหลักการทางวิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐาน เพราะวิทยาศษสตร์เป็นศาสตร์ที่เรียนรู้ปรากฎการร์ธรรมชาติท่ีเกิดขึ้นในโลกอย่างเป็นขั้นตอน และเป็นกระบวนการที่นำไปสรุปอย่างมีกฎเกณฑ์และเป็นระบบ ซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการศึกษษสิ่งแวดล้อม มีแนวทางในการศึกษษที่ชัดเจนถูกต้องและเป็นระบบยิ่งขึ้น

ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ประยุกต์ใช้เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาสิ่งแวดล้อมได้ดังนี้
1. ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หาชนิด ปริมาณ สัดส่วน และการกระจายของสิ่งแวดล้อม เช่น การหาปรฺมาณหรือชนิดของสิ่งของมีชีวิตในระบบนิเวศเป็นต้น
2. ศึกษาความสัมพันธ์ทางธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ
3. ศึกษากรับวนการเกิดมลสารหรือสารพิษในระบบสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีเพื่อเข้าบำบัดมลพิษในสิ่งแวดล้อม
4. ศึกษาบทบาทของเทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการผลิต ต้องไม่สร้างปัญหาให้แก่สิ่งแวดล้อม
5. ศึกษาการป้องกันและกำจัดของเสียจากกระบวนการในระบบสิ่งแวดล้อม เพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของมนุษย์ นอกจากนี้ยังต้องศึกษาวิธีกำจัดของเสียเหล่านั้นให้สามารถใช้ประโยชน์ในรูปแบบที่มนุษย์จะใช้ดำรงชีวิตได้ เช่น การนำขยะมูลฝอยมาทำเป็นปุ๋ยชีวภาพ เป็นต้น
6. ใช้วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพลังงาน ทั้งในการประยุกต์ใช้และรูปแบบของการอนุรักษ์ เช่น การใช้พลังงานทดแทนจากน้ำ ลม แสงอาทิตย์ เป็นต้น
7. ศึกษาพฤติกรรมและบทบาทของมนุษย์ ในกระบวนการทางเศรษกิจและสังคมว่ามีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างไร เช่น การใช้ที่ดิน การใช้ทรัพยาการป่าไม้น้ำ แร่ อากาศ เป็นต้น

จะเห็นได้ว่าความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เป็นเครื่องมือสำคัญในการศึกษาสิ่งแวดล้อม เพราะเป็นศาศตร์ที่ช่วยพิสูจน์หาความจริงหรือปรากฎการณ์ของสิ่งแวดล้อมโดยอาศัยหลักการและวิธีการผสมผสาน อันจะนำมาเพื่อความอยู่รอดและคุณภาพของชีวิตที่ยั่งยืนต่อไป

การที่มนุษย้มีชีวิตอยู่มาตั้งสมัยโบราณจนถึงปัจุบัน และครอบครองความเป็นใหญ่บนโลกนี้มนุษย์ได้ผ่านกระบวนการวิวัฒนาการและเปลื่ยนแปลงความสัมพันธ์ต่าง ๆ ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมมาเป็นขั้นตอนตามลำดับ จะเห็นได้ว่ามนุษย์และส่ิงมีชีวิตอื่นๆ ได้พยายามปรับตัวได้สามารถอยู่รอดในธรรมชาติำได้ โดยวิวัฒนาการเป็นขั้นตอนเป็นลำดับ และมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านพันธุศษสตร์ให้สอดคล้องกับความเปลื่ยนแปลงของธรรมชาติในลักษณภูมิศาสตร์ที่แตกต่างกัน